Leerhuis van de kerkvaders

De Kersttijd met de Kerkvaders

Module III, lesdag 5

De kersttijd geeft de gelovigen de gelegenheid om het mysterie van de menswording in al zijn aspecten uit te diepen en het vierend als dank en lof aan God terug te geven. De openbaring wordt in fasen uiteen gelegd: met Kerstmis openbaring aan de geringen die God zich heeft uitverkoren, met Epifanie openbaart Hij zich aan de volkeren, met de Doop in de Jordaan aan de hele kosmos. Het water wordt geheiligd om ons allen in de doop te heiligen.

Maximus van Turijn

Heden wordt Hij gedoopt in de Jordaan. Wat is dat voor een doopsel, waarbij de dopeling zuiverder is dan de doopbron? Wat is dat voor een doopsel, waarbij het water de dopeling wast en zelf niet vuil wordt maar met zegening verrijkt? Wat betekent deze doop van de Verlosser, waarbij het water veeleer gereinigd wordt dan dat het reinigt? Dit is een nieuwe wijze van heiligen: niet zozeer wast het water Christus als wel wordt het zelf gewassen. Want vanaf het ogenblik dat de Verlosser in het water werd ondergedompeld, heeft Hij alle stromen en alle bronaders geheiligd door het mysterie van zijn doop.

Faustus, bisschop van Riez: het wonder van Cana

Toen de wijn opraakte, bracht men andere wijn binnen. De wijn van het Oude Verbond was goed, maar die van het Nieuwe Verbond is beter. Het Oude Verbond dat de joden onderhouden, verliest zich in de letter. Het Nieuwe Verbond dat tot ons gericht is, geeft ons de smaak in het leven terug door ons de genade te verlenen.
De goede wijn, het goede gebod, heeft betrekking op de wet als ge hoort: “Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten” (Mt. 5,43). Maar de wijn van het evangelie is beter en krachtiger, als ge hoort: “Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten” (Lc. 6,27).

« Terug naar het programma van Module III