Leerhuis van de kerkvaders

Privacy & Beveiliging

Deze privacy policy legt uit hoe het Leefhuis Sint-Jan gebruik maakt van de informatie die u ons bezorgt en hoe we er zorg voor dragen dat deze informatie veilig blijft. Deze policy (samen met andere documenten van het Leefhuis en de informatie verspreid via onze website) leggen de basis voor de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Gelieve deze Privacy Policy aandachtig te lezen zodat u begrijpt hoe we uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken behandelen. Kijk regelmatig eens opnieuw naar deze pagina, aangezien de informatie aangepast zal worden om de regels te volgen die ons opgelegd worden door de Europese Unie in de General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 (Richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG)). Deze policy is effectief vanaf mei 2018.

Hoe en welke persoonlijke informatie we verzamelen

Alle informatie die we verzamelen is rechtstreeks van u afkomstig. Deze gaf u aan ons persoonlijk in een gesprek, via telefoon, op papier, via email of online. Dit gebeurde bv:

 • Op het moment dat u zich opgaf voor een vorming in het Leerhuis van de Kerkvaders, dat een onderdeel is van de vzw Leefhuis Sint-Jan;
 • Op het moment dat u gevraagd hebt om het contactblaadje van het Leefhuis te ontvangen;
 • Als u zich inschreef voor een reis georganiseerd door het Leefhuis Sint Jan, een colloquium, een leesavond;
 • Bij een schenking, de overschrijving van uw ledenbijdrage;
 • Als bezoeker van het Leefhuis Sint-Jan of deelnemer aan de vieringen en gebedsmomenten;

De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn: uw naam, adres, email adres, telefoonnummer en de vormingen die u volgde, georganiseerd of mede-georganiseerd door het Leefhuis Sint-Jan.

Op onze website worden geen persistente cookies of andere technieken van tracking gebruikt om op te volgen wat u doet. Deze informatie verzamelen we dus niet.

Verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende acties:

 • Verzenden van het contactblaadje van het Leefhuis
 • Verzenden van e-mails vanuit de website van het Leerhuis/Leefhuis
 • Voor diegenen die een vorming volgen: informatie opsturen of bezorgen over de vorming
 • Verzenden van informatie over activiteiten georganiseerd of medegeorganiseerd door het Leefhuis.
 • Informeren over nieuwe gegevens die beschikbaar zijn op de website van het Leefhuis Sint- Jan, die geïntegreerd is in die van het Leerhuis van de Kerkvaders

Delen van informatie

We verkopen de informatie waarover we beschikken niet aan derde partijen.

De gegevens ingevuld op de website worden wel verwerkt door de webmaster om te bezorgen aan de persoon verantwoordelijk voor ledenadministratie en de hoofdverantwoordelijke voor het Leefhuis Sint-Jan.

De informatie waarover we beschikken kan wel gedeeld worden met het CCV (Centrum voor Christelijke Vorming) in het kader van gemeenschappelijke activiteiten.

Duurtijd opslag gegevens

De informatie waarover we beschikken blijft aanwezig in onze systemen zolang ze relevant is voor het versturen van informatie.

Specifiek betekent dit:

 • Voor deelnemers aan de vormingen: gedurende de duurtijd van de vorming ontvangt u informatie hierover
 • Voor de leden van de stuurgroep en de adviesraad van het Leerhuis van de Kerkvaders, de effectieve leden van de vzw Leefhuis Sint-Jan: zolang de persoon deel uit maakt van deze organen wordt dit als dusdanig bijgehouden. Eenmaal men geen deel meer uitmaakt van deze organen wordt dit informatie-element ook verwijderd. Al kunnen ze wel toegetreden lid blijven!
 • Tot nog toe worden de cursisten, deelnemers aan vorming, schenkers, leden voor ‘de eeuwigheid’ opgenomen op de adressenlijst en als toegetreden lid beschouwd,

Beveiliging

We nemen alle mogelijke en logische stappen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en de integriteit van deze gegevens gewaarborgd blijven.

De gegevens zullen dan ook niet toegankelijk zijn voor iedereen. Enkel een beperkte kern van personen, met name het dagelijks bestuur en de persoon verantwoordelijk voor de ledenadministratie heeft toegang tot de informatie. Ze wordt opgeslagen op beveiligde media en er wordt gezorgd voor een back-up.

Toegang tot uw gegevens

Aanvraag tot inzage

Als burger van de EU hebt u steeds het recht op te vragen welke informatie in ons bezit is. We hebben de plicht u een kopie te bezorgen van deze informatie en u duidelijk te maken wat we hiermee doen.

Correctie van de informatie

U kunt te allen tijde de informatie laten corrigeren, indien er zich fouten in bevinden of indien uw gegevens gewijzigd zijn. Wij zullen u ook contacteren indien we vermoeden dat bepaalde gegevens niet correct zijn.

U kunt eveneens op elk moment vragen om alle gegevens te verwijderen mocht u dit noodzakelijk vinden.

Gelieve een mail te sturen naar info@leefhuissintjan.be voor aanpassingen of het verwijderen van uw gegevens.

Veranderingen aan deze policy

We behouden ons het recht voor om deze policy aan te passen indien de wetgeving zich aanpast, of indien de activiteiten van het Leefhuis zouden veranderen. Dit zal u tijdig meegedeeld worden via een melding op onze website of via email.

Contact

Voor alle bijkomende vragen die u zou hebben i.v.m. deze policy of de opslag van uw gegevens, contacteer ons op info@leefhuissintjan.be

Laatste aanpassing : 26 september 2018