Leerhuis van de kerkvaders

Kerstmis met de Kerkvaders

Module III, lesdag 4

Het kerstfeest, aanvankelijk een openbaringsfeest gevierd op 6 januari, overweegt vanaf de aanvang het wonder van de menswording van God in Jezus Christus. Het mysterie van de menswording wordt door de Vaders in alle toonaarden en met grote verwondering en dankbaarheid bezongen. Het wordt vaak beschreven als een ruil: God die ons mens-zijn aanneemt om ons zijn goddelijk leven te schenken. Het afdalen van God breekt het menselijke bestaan open voor het goddelijke leven. Dat wil Hij ons met Kerstmis geven.

Irenaeus van Lyon

Er is slechts één God die door het Woord en de Wijsheid alles heeft gemaakt en geordend. Het Woord, onze Heer Jezus Christus, is op het laatste van de tijd mens geworden onder de mensen, om het einde met het begin, dat wil zeggen de mens met God, te verbinden.

Johannes Chrysostomus

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt me in de oren. Het is geen ijle melodie die ze eenzaam op hun fluiten spelen, maar ze zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God lof, de serafijnen prijzen God: allen vieren feest, omdat zij God op aarde zien en de mens in de hemel. Die in den hoge was zien zij beneden op aarde ter wille van ons heil, en die beneden op aarde thuishoort zien zij boven in de hemel ten gevolge van Gods menslievend-heid.

Openingsgebed van Kerstdag

Heer, onze God,
niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in onze duisternis,
ons heil en onze vrede.
Open ons hart
om van deze vreugde mee te delen aan ieder mens van goede wil.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft…

« Terug naar het programma van Module III