Leerhuis van de kerkvaders

Doopsel en bekering

Module II, jaar 2, lesdag 5

De weg vangt aan bij een oprechte bekering tot de liefde van God en wordt bezegeld in het doopsel. Aan het eigenlijke doopsel gaat een spiritueel gebeuren vooraf dat zich afspeelt op het niveau van het hart. Omdat het hart ‘zacht’ is geworden kan daar de weg van ontmoeting en omgang met de Heer beginnen. Hij zal heel ons leven tekenen. Het doopritueel geeft ons op sacramentele wijze deel aan de voltooiing die door de genade, doorheen het leven en de keuzes die we maken, in ons zal worden bewerkt.

Justinus

De profeet Jesaja leert ons op welke manier de berouwvolle zondaars hun zonden zullen uitwissen. Hij drukt het in de volgende woorden uit: “Was u eerst en word rein, neem de boosheid weg uit uw harten, leer het goede te doen, geef de wees wat hem toekomt en neem het op voor de weduwe; kom dan en wij maken er een eind aan, zegt de Heer. Al hebben uw zonden u rood gemaakt als purper, Ik zal u weer blank maken als wol; zoudt gij rood zijn als scharlaken, Ik zal u wit maken als sneeuw”. (Jes. 1, 16-20)

Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de kerk. (Belgische bisschoppen)

Je komt tot geloof door te luisteren naar Gods Woord. Toch word je pas christen door de doop. De ontmoeting met de levende en waarachtige God veronderstelt en bewerkt een innerlijke omvorming in de mens. Je ontvangt nieuw leven. Juist die verandering en dat nieuw leven worden je geschonken in het sacrament.

Matta el Maskîne, 'L’ expérience de Dieu dans la vie de prière’

Eén van de redenen om in verwarring te geraken en helemaal vermorzeld is deze: terwijl wij zondigen tegen God en zijn wetten en geboden overtreden, kijkt hij ons steeds met zachtheid aan en zijn liefde voor ons vermindert nooit.

Hoe zou onze geest niet vermorzeld zijn? Als wij de mateloosheid zien van Gods liefde die hem er toe bracht zich te vernederen en zich te laten vermorzelen op het kruis? En door welke handen? Is het niet door de handen van de mensheid waarvan u en ik deel uitmaken? Alleen het feit al God te aanschouwen in het vlees en (te zien) hoe Hij werd gekruisigd en geleden heeft in de handen van de mensen volstaat om ons hart eens en voorgoed te vermorzelen.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 2