Leerhuis van de kerkvaders

Het mysterie van de H. Drie-Eenheid bij de Cappadocische Kerkvaders en bij Augustinus

Module II, jaar 1, lesdag 2

Het is belangrijk om het grondende mysterie van het christelijk geloof vanaf het begin van onze catechetische tocht als vertrekpunt en perspectief te stellen. Het is binnen dit mysterie dat al het andere wat de vaders en de Kerk leren zin en betekenis ontvangt. Reeds vroeg werd een zeker verschil in aanvoelen tussen het Oosten en het Westen duidelijk. Twee grote mystieke theologen zijn onze gidsen: Gregorius van Nazianze 'de Theoloog’, en Augustinus, bisschop van Hippo.

Gregorius van Nyssa, Uit het leven van Gregorius de Wonderdoener. Credo van Gregorius de Wonderdoener

Eén God
Vader van het levende Woord – dat wezenlijke wijsheid is, eeuwige macht en eeuwig evenbeeld – Volmaakte Verwekker van de Volmaakte,
Vader van de Eniggeboren Zoon,
Eén Heer,
De Ene uit de Ene,
God uit God,
Evenbeeld en icoon van de Godheid,
Handelend Woord,
Wijsheid die de ordening van het universum omvat,
En Macht die heel de schepping heeft gemaakt,
Ware Zoon uit de ware Vader,
Onzichtbare uit de Onzichtbare,
Onuitsprekelijke uit de Onuitsprekelijke,
Onsterfelijke uit de Onsterfelijke,
Eeuwige uit de Eeuwige.
Eén Geest
Die van God zijn bestaan heeft ontvangen
En die door de Zoon aan de mensen is bekend gemaakt
Volmaakt beeld van de volmaakte Zoon,
Leven, Oorzaak van al wat leeft,
Heiligheid, verstrekker van heiliging;
In wie bekend zijn geworden: God de Vader
Die boven alles is en in alles,
En God de Zoon,
Door Wie al wat is bestaat,
Volmaakte Drie-Eenheid, die niet verdeeld is, noch onderscheiden
Evenmin in heerlijkheid, in eeuwigheid, of in koninklijke macht.

Augustinus van Hippo, 'De Trinitate’

Wat wij niet vinden in het beste van onszelf,
moeten wij niet zoeken in datgene, dat oneindig beter is dan het beste in ons.
Zo begrijpen wij God, als en in zover wij kunnen,
goed zonder kwaliteit,
groot zonder grootheid,
schepper zonder iets nodig te hebben
bekleder van de eerste rang zonder plaats,
alles omvattend, zonder uiterlijke vorm,
overal, geheel zonder ruimtelijke plaats,
eeuwig, zonder tijd;
veranderlijke dingen makend zonder enige verandering van zichzelf,
en niets dat hij passief ondergaat”

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1