Leerhuis van de kerkvaders

Monniken in Syrië

Isaac van Ninive, Johannes van Dalyatha en Jozef Hazzaya

Module I, jaar 2, lesdag 6

Isaac van Ninive, Johannes van Dalyatha en Jozef Hazzaya, de Ziener

Toen op het einde van de zevende eeuw de politieke omstandigheden de Kerk van het Oosten afsneden van Byzantium, betekende dit geenszins een verval. Integendeel, in de zevende en achtste eeuw bereikte de Kerk van het Oosten haar grootste bloei, theologisch én spiritueel. Schrijvers als Jozef Hazzaya, Johannes van Dalyatha en Isaac van Nineve, waren grote geestelijke vaders en mystiek begaafde monniken. Alleen Isaac van Nineve ('de Syriër’) kreeg bekendheid ver buiten de grenzen van zijn leefgebied. Zijn geschriften zijn over heel de christenheid bekend geraakt.

Isaac de Syriër, Ascetische teksten

Wat is het teken dat een mens de zuiverheid van hart heeft bereikt?
Als hij alle mensen ziet als goed en geen enkele mens hem voorkomt als onzuiver of bezoedeld, is hij werkelijk zuiver in zijn hart. Hoe zou anders het woord van de Apostel vervuld worden dat zegt dat wij, met een oprecht hart alle wezens op gelijke wijze hoger moeten achten dan onszelf.

Johannes van Dalyatha. Uit Homilie VIII

Heer Jezus Christus, U die door de Barmhartigheid in onze wereld werd gezonden voor het heil van ons geslacht, laat uw kennis verschijnen in het verstand (intellect) van hen die U zoeken, opdat ze voortgaan op de weg van uw licht zonder te struikelen, tot ze hun rust vinden in de haven van uw Glorie, om er van uw Schoonheid te genieten met de dienaren van uw verborgen Wezen, en uit uw schoot het Leven inademen, zonder einde. Amen.

« Terug naar het programma van Module I, jaar 2