Leerhuis van de kerkvaders

Kerk vormen in de schaduw van de vervolgingen

De vroege Latijnse Vaders

Module I, jaar 1, lesdag 2

De vroege Latijse Vaders

Voor een kennismaking met de eerste Latijnse Vaders putten we uit de rijke traditie van Noord-Afrika. In de geschriften van Tertullianus zien we een Latijnse apologeet aan het werk die de vurigheid en de radicaliteit van het christendom naar binnen en naar buiten toe verdedigt. Met Cyprianus delen we in de zorgen van een bisschop om de eenheid van de kerk en de zuiverheid van de beleving van de sacramenten te bewaren.

Tertullianus, uit het 'Apologeticum’

Wij vormen één lichaam door onze gemeenschap van geloof, door de eenheid van onze levenswijze en door de band van onze hoop. Wij vormen een aaneengesloten groep en komen samen, om God als het ware in een gesloten colonne te bestormen met onze gebeden. Dít geweld is God welgevallig. Wij bidden ook voor de keizers, voor hun dienaren en voor de machthebbers, voor de voorspoed der wereld, voor de vrede op aarde, voor het uitstel van het einde der tijden. Wij komen samen om de Schrift te lezen, om te zien of de huidige loop der gebeurtenissen ons noopt er een waarschuwing of een verklaring uit te putten. Maar in elk geval voeden wij ons geloof door het gewijde woord, wij verlevendigen onze hoop, wij bevestigen ons vertrouwen en ook versterken wij ons zedelijk bewustzijn door het inprenten van de geboden.

Cyprianus, Over de eenheid van de katholieke Kerk.

Wie is dan zó misdadig en zonder geloof, wie zó waanzinnig gemaakt door de woede van de onenigheid, dat hij het mogelijk acht of dat hij de stoutmoedigheid zou hebben de eenheid van God, het kleed van de Heer, de Kerk van Christus te verdelen? Hijzelf is het die ons waarschuwt en onderwijst in het Evangelie, wanneer Hij zegt: “Er zal één kudde zijn en één herder” (Joh 10,16). Kan er dan iemand zijn die van mening is dat er meerdere herders kunnen zijn en meerdere kudden? Op gelijke wijze wil de apostel Paulus ons deze eenheid bijbrengen door ons te bezweren en aan te sporen in de volgende bewoordingen: “Ik bezweer u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat jullie allen één en hetzelfde zouden zeggen, dat er onder jullie geen verdeeldheid zou heersen, maar dat jullie allen verenigd zouden zijn in dezelfde gezindheid en in dezelfde mening” (1 Kor 1,10).

« Terug naar het programma van Module I, jaar 1