Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Augustinus van Hippo

Werken in vertaling

227ste preek van St. Augustinus… over de heilige geheimen (vert. F. Vromen), in: Ons Geeselijk Leven, 55 (1978) p. 104-107.

Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar… ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama, Baarn, Ambo, 1996 [ selectie van 60 Preken ].

Aan Simplicianus: over verschillende kwesties. Kampen, Klement, 2013, 150 p.

Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Ambo, Amsterdam, 2002.

Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen, Hans van Reisen en Sander van der Meijs, Ambo, Amsterdam, 2001. [ Selectie van 37 Preken: Preek over het belang van het vasten ].

van Bavel, T.J., Augustinus aan Eudoxius; Augustinus, Troostbrief aan Sapida, in: Moeder van Goede Raad …, 1979, p. 114-118 [ Brieven 48 en 263 ].

Koopmans, Jacob Hendrik, Augustinus’ briefwisseling met Dioscorus. Inleiding – tekst – vertaling – commentaar, Amsterdam, Jasonpers, 1949 [ Brieven 117 en 118 ].

Huisman, Hendrik, Augustinus’ briefwisseling met Nectarius. Inleiding – tekst – vertaling – commentaar, Amsterdam, Babeliowsky, 1956 [ Brieven 90-91 en 103-104 ].

van Bavel, T.J., Augustinus’ preek over psalm 99 (100), in: Ons Geestelijk Leven 54 (1977) p. 122-139 en 170-186.

van Bavel, T.J., Augustinus over de christelijke levensleer, in: Moeder van Goede Raad 1978, p.74-1979,p. 92 [ De christelijke levensleer ].

Augustinus over het Credo…, vertaald en ingeleid door A. Sizoo en G.C. Berkouwer, Kampen, Kok, 1941 [ Enchiridion/Handleiding; Over het geloof en het Symbolum; Preken 212-215; Preek over het symbolum voor de doopleerlingen ].

Briefwisseling met de manicheeër Secundinus: Antwoord aan Secundinus, voorafgegaan door de Brief van Secundinus aan Augustinus. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Marleen Verschoren. Leuven, Peeters, 2017, 117 p.

Brood om van te leven: verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Eindhoven, Damon, 2017, 486 p.

Carthaagse Preken, ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld (Ambo-Klassiek), Baarn-Ambo, 1988 [ 15 Preken ].

VAN BAVEL, T.J., Charisma: gemeenschap. Augustijns Historisch Archief, Leuven, 2000.

Sizoo, A., Christenen, 1953, p. 49-149 [11 Brieven; Preken 34, 220-221 en 355-356 ].

Commentaar op Psalm 118/119. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel, Baarn, Ambo, Antwerpen, Kritak, 1996.

Geerlings, Hermanus Jacob, De antieke daemonologie en Augustinus’ geschrift De divinatione Daemonum…, Grav. Excelsior, 1953 [ Over de voorkennis van de duivelen ].

De Belijdenissen van Aurelius Augustinus, vertaald door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1985 (herdruk: 1997)

MUYS, Albert Pieter, De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus, Hilversum, Schipper, 1941 [ 14 Brieven ].

De magistro, ingeleid, vertaald en toegelicht … Gerard Egbert Anton Maria Wijdeveld, Amsterdam, Parijs, 1937 (herdruk: 1938) [ De leraar ].

De strijd van een christen (De agone christiano). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse, Damon, Budel, 2006.

De weg komt naar u toe. Preken over teksten uit het Johannesevangelie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Budel, 2007.

De geest en de letter. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse. Agora, Kampen, 2002.

De goede geur van Christus: preken over heiligen. [Sermones de sanctis 273-299C]. Budel, Damon, 2010, 381 p.

De grootte van de ziel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav J.L. Albers, Ambo, Amsterdam, 1997.

De maagdelijkheid – de totale toewijding aan God, vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius-Janssen, Brugge, Tabor, 1988 [ De heilige maagdelijkheid ].

De stad van God, vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1983 (herdruk: 1992 en 2002).

Debatten over God en wereld: tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix (Acta contra Fortunatum manichaeum & Contra Felicem manichaeum). Vertaald [uit het Latijn] en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink ; ingeleid door Hans van Reisen. Eindhoven, Damon, 2017, 165 p.

Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus. Bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans, ingeleid door Toon Bastiaensen. Meinema, Zoetermeer, 2004 [ Preken 180-182 ].

Geef mij te drinken: verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie. Budel, Damon, 2010, 478 p.

Geloof is het begin: Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183]. Budel, Damon, 2013, 288 p.

Gods zorg voor de wereld. Budel, Damon, 2012, 32 p.

Goed onderwijs: christendom voor beginners. Budel, Damon, 2008, 216 p.

Handboek Latijn: een korte Latijnse grammatica. Budel, Damon, 2014, 124 p.

Het bidden van Sint Augustinus vanuit de psalmen…, in: De Stad Gods 31 (1964-1965) tot 37 (1970-1971 [ een lange reeks artikelen met uitgebreide bloemlezing uit Augustinus’ psalmcommentaar ].

Het eerste geloofsonderricht, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1982.

Het geloof in onzichtbare dingen, vertaald uit het Latijn en van inleiding en toelichtingen voorzien door I.J. Wisse (Uit het leven van de kerk), Zoetermeer, Boekencentrum, 1995 [ Uittreksels uit Belijdenissen, boek IV en V; Het nut van het geloven, 23; Het eerste geloofsonderricht, 27; De stad van God boek 10; Preek over psalm 48 ].

Het goede van het huwelijk, vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius Janssen, Brugge, Tabor, 1985.

Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen. Ambo, Amsterdam, 2000.

Het werk van monniken (De opere monachorum). Vertaald door Laurens Baas en Vincent Hunink. Ingeleid door Paul van Geest. Meinema, Zoetermeer, 2002.

Homilieën over het Evangelie van Johannes. Bloemlezing samengesteld en vertaald door Cl. Beukers, 4 delen, Brugge-Utrecht, DDB, 1967-1969 [ fragmenten uit preken 1-16, 17-37, 38-75 en 76-124 ].

In antwoord op uw vragen: Augustinus’ brieven aan Januarius. [Ad inquisitiones Ianuarii libri duo (= Epistulae 54-55)]. Budel, Damon, 2009, 174 p.

Kerstpreken van St. Augustinus, uit het Latijn vertaald door J.A. van Lieshout (GGG, 463), ’s Hertogenbosch, GGG, 1934 [ Preken 184-186, 188 en 192-194 ].

Ketters en scheurmakers. [De haeresibus]. Budel, Damon, 2009, 143 p.

Kunnen we God zien?: Augustinus’ mystieke brief aan Paulina. Kampen, Ten Have, 2009, 175 p.

Leven in hoop: preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Kortinte. Budel, Damon, 2011.

Luisteren naar Sint Augustinus; preken voor het liturgisch jaar (Kerkvaderteksten met Commentaar, 7), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1985, p. 35-48 [ Commentaar op psalm 97; 15 Preken ]

Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij (epistula 185), Budel, Damon, 2012, 151 p.

Ooit een land van kloosters. Teksten van Augustinus over het kloosterleven. Inleiding en vertaling door T.J. van Bavel, Augustijns Historisch Instituut, Leuven, 1999 [ Uittreksels uit: Ordo monasterii; Regel; Het leven van Augustinus (door Possidius); Alleenspraken; De levenswijze van de katholieke kerk; De ware godsdienst; Over drieëntachtig verschillende vragen (vraag 71); Tegen de manicheeër Faustus; Belijdenissen; Over de heilige maagdelijkheid; Over de handenarbeid van de monniken; Tegen de brieven van Petilianus; De stad van God; Over de terechtwijzing en genade; Brieven 5, 22, 36,48, 60, 78, 83, 95, 111, 157, 210, 211, 20* en 243; Preken 343, 355 en 356; Preken over het evangelie van Johannes, Preek over psalm 54; Preek 1 over psalm 36; Preek over psalm 99; Preken over psalm 131, 132 en 133; Preek over psalm 75; Preek 3 over psalm 103; Preek over psalm 83 ]

Onze wereld in wording: beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen. Ingeleid, vertaald [uit het Latijn] en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. Budel, Damon, 2016, 199 p.

Thierry, J.J., Opstandingsgeloof, 1978, p. 129-142 [ Preken cod. Guelferb. 8, 15 en 18 ].

Over de Drie-eenheid. Ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel, Peeters, Leuven 2005.

Over de eenheid tussen Christus en zijn Kerk. Sint Augustinus’ verklaring van de zestigste psalm. Presentatie: L. Grollenberg-P. Struik, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 14 (1958) p. 665-676.

Over de vrije wilskeuze. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav J.L. Albers, Baarn, Ambo, 1994

Over de zelftucht. De adel van het christelijke huwelijk. Bewerkt door Maria Ruhe (Getuigen, I, 6), Amsterdam, R.K. Boekhandel, 1941 [ De onthouding ].

Over den waren godsdienst, vertaald door Gerard Wijdeveld, Amsterdam, Spieghel, Antwerpen, Kompas, 1937.

Over het gelukkige Leven… Uit het Latijn vertaald door J.A. van Lieshout (Wereldbibliotheek, 729), Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936 (herdruk 1941), p. 23-77.

Eenheid en liefde. Augustinus, Preken over de eerste brief van Johannes, vertaald door T.J. van Bavel, Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1969.

Preken over de eerste brief van Johannes. Ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel, Augustijns Historisch Instituut, Leuven, 1992

Preken voor het volk… vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann (Monumenta Christiana I, I) [ selectie van 62 Preken ].

TEN BOOM, Wessel H. Provocatie. Augustinus preek tegen de Joden. Theologisch essay. Kok, Kampen, 2006 [ Adversus Iudaeos ]

Psalm tegen de donatisten. De weg komt naar u toe. Bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, Damon, Budel, 2005.

Psalmen 133-134… vertaald en ingeleid door Michel Coune, Brugge, Zevenkerken, 1995 [ Commentaar op Psalm 133-134 ].

Questio 46: De ideis, in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, N.R., 48 (1985) p. 24-27 [ Over 83 verschillende vragen, vraag 46 ].

Regel voor de gemeenschap. Vertaling en commentaar van T.J. van Bavel, Averbode, Altiora, 1982, Averbode, Altiora, Kok, Kampen, 1982 (herdruk: 1991 ].

Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50]. Budel, Damon, 2013, 821 p.

Staat van ontlediging…, vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius Janssen, Brugge, Tabor, 1992 [ Het goede van de weduwenstaat; Brieven 130-131 ].

Twintig preken van Aurelius Augustinus, ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld (Ambo-Klassiek), Baarn-Ambo, 1986.

Uit de geschriften van St. Augustinus, in: De Stad Gods 19 [1952-1953 ] passim [ Over de leugen ].

Uiteenzetting van Sint Augustinus over Psalm 132. Vertaling: Zuster Benedicta (= L. Thissen), Luc Verheyen, Michel Coune, Brugge, Zevenkerken, 1979.

Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Mattheüs. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer, Ambo, Amsterdam, 2004.

Van wat St. Augustinus ons heeft nagelaten, in: De Stad Gods 21 (1954-1955) p. 28-189 [ De bergrede van de Heer, fragmenten ].

Veel te laat heb ik jou lief gekregen. Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ bekering. Leven en werk van Augustinus van Hippo. Vertaling en commentaar door T.J. van Bavel, Augustijns Historisch Instituut, Heverlee, 1986 [ Uittreksel uit Brieven, Preken en Preken over de psalmen ]

Vier antipelagiaanse geschriften. Zoetermeer, Klement, 2014, 414 p.

Vier evangelisten, één evangelie. Budel, Damon, 2012, 380 p.

Vier preken over het Onze Vader. (Vertaling Athanasius van de Weijden i.s.m. Victor Camps en Marijn Schrama ], Eindhoven, Augustijnenconvent, 1985 [ Preek 56-59 ].

van Bavel, T.J., Vriendschap en de wet van Christus, in: Ons Geestelijk Leven 48 (1971) p. 177-185 [ Over 83 verschillende vragen, vraag 71 ].

Wat betekent de Bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. Ambo, Amsterdam, 1999.

Wat kunnen wij voor de doden doen? (De cura pro mortuis gerenda). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Boeft en Hans van Reisen. Damon, Budel, 2004.

Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Budel, 2007. [ Preken 148, 149, 150 ]

Zoals het hart verlangt. Preken over psalmen. Vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil. Meinema, Zoetermeer, 2001. [ Preken over psalm 1, 37, 38, 41, 62, 84, 89 ]

Voor verdere lectuur

De regel van Augustinus, Ingeleid door Kees Fens. Vertaald door Vincent Hunink, Athenaeum, Amsterdam, 2005 [ Regel; Ordo monasterii ].

Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar verzameld en vertaald door Matthias Smalbrugge. Lannoo, Tielt, 2006.

BROWN, Peter, Augustinus van Hippo. Een biografie. Agon, Amsterdam, 1992.

CHADWICK, Henry, Augustinus van Hippo. Antwerpen, Halewijn, 2012, 164 p.

COOPER, Stephen, Augustinus voor amateurtheologen. Averbode, Altiora, 2008, 210 p.

KAZENBROOT, Frank, Het is als een spiegel. De Regel van Augustinus, Abdij van Berne, Heeswijk, 2003

KOET, Bart, Augustinus over diakens: zijn visie op het diakonaat. Almere, Parthenon, 2014, 239 p.

LAMBERIGTS, Mathijs, Augustinus, gelovige en bisschop in een woelige tijd, 201

NENTJES, Sijmen, Augustinus en jij: leren van de Belijdenissen. S.l., de Banier, 2011, 92 p.

QUICKE, Gaby, Augustinus. Een reisverhaal. Halewijn, Antwerpen, 2007.

RUTTEN, Thijs, Augustinus mysticus. Mystiek, narcisme en egoïsme bij Augustinus, geïllustreerd aan Confessiones en Enarrationes in Psalmos, Ten Have, Baarn, 2003.

SCHRAMA, Martijn, Augustinus. De binnenkant van zijn denken. Meinema, Zoetermeer, 1999.

SCHRAMA, Martijn, Genezing tot gemeenschap. Eindhoven, 1991.

SCHRAMA, Martijn, God in de ander. Augustinus over gastvrijheid en vriendschap., Stichting Plint, Eindhoven, 1998.

VAN BAVEL, T.J., Als je hart bidt… Augustinus’ leer over het gebed, Augustijns Historisch Archief, Leuven, 1996.

VAN BAVEL, J., Augustinus. Van liefde en vriendschap. Het wereldvenster, Baarn, 1970.

VAN DEN BERG, J. A., Reizen met Augustinus: de Belijdenissen als gids voor pelgrims. Heerenveen, Groen, 2012, 151 p.

VAN DER ZWAAG, K., Augustinus, de kerkvader van het westen. J.J. Groen en zoon, Leiden, 1993.

VAN GEEST, Paul, Waarachtigheid: levenskunst volgens Augustinus. Averbode, Meinema, 2011, 182 p.

VAN GEEST, Paul; Slingerland, Monic, Zeven vragen aan Augustinus: Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Kampen, Uitgeverij Ten Have, 2009.

VAN GEEST, Paul, Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God, Damon, Budel, 2007.

VAN GEEST, P., VAN OORT, J., Augustiniana neerlandica. Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking., Peeters, Leuven, 2005.

VAN NEER, Joost, Verlangen naar geestelijke schoonheid: Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. Bergambacht, Uitgeverij 2VM, 2014, 199 p.

VAN OORT, J., Augustinus. Facetten van leven en werk. Kok, Kampen, 1989.

VAN OORT, J., Augustinus over de prediking. Groen en Zoon, Leiden, 1991.

VAN WILLIGEN, Marius Anton, Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk. Heerenveen, Royal Jongbloed, 2014, 635 p.

VAN WILLIGEN, Marius Anton, Rust in u: gebeden van Augustinus. Apeldoorn, De Banier, 2014, 232 p.

VAN DER ZWAAG, Klaas, Augustinus, de kerkvader van het Westen: zijn leven, zijn leer, zijn invloed. Heerenveen, Groen, 2008, 384 p.

WILLIS, Garry, Augustinus, Balans, Amsterdam, 2001.

Terug naar overzicht bibliografie