Leerhuis van de kerkvaders

Relatie van de exegese van de vaders met de moderne exegese

Module II, jaar 1, lesdag 8B

Verrijking of tegenstelling?

De moderne mogelijkheden om teksten kritisch en in hun historische setting te bestuderen heeft nieuwe wegen geopend voor de exegese. Maar tegelijk is er een spanningsveld ontstaan tussen de meer allegorische en spirituele lezing en de historisch-kritische benadering. De laatste jaren groeit er verzoening tussen voorheen vaak verharde standpunten. Ook dit spanningsveld dient in onze lessenreeks ter sprake te komen teneinde een vruchtbare omgang met de Schrift te bevorderen.

Ernst Dassmann

Er mag vandaag geen Bijbelverklaring meer bestaan die het moderne exegetische fundament van een adequaat historisch tekstbegrip misprijst. Maar het is te hopen dat de verklaring zich daar niet toe beperkt. Ze moet het woord Gods, dat nooit definitief te verklaren valt, altijd weer in alle dimensies van het verstaan proberen te vertalen. Anders zijn theologie en spiritualiteit niet langer bijbels, juist omdat de Bijbelverklaring niet voldoende theologisch en spiritueel is.

Henri de Lubac, 'Exégèse médiévale’

Jezus is exegeet van de Schrift en Hij is dit op een bijzondere wijze in de daad waardoor Hij, in dit plechtige uur waartoe hij is uitgegaan, zijn zending voltooit: in de daad van zijn offer, op het uur van de dood op het kruis. Dan zegt Hij ten diepste uit: “Zie ik maak alles nieuw” (Ap. 21,5). Dan doodt Hij de schaduwen en beelden in hun letters en openbaart hij er de geest van, de geest, waarvan de gelovigen zullen leven. (…) Door het ‘Consummatum est’,('Het is volbracht’, Joh. 19,30) uit te spreken – op deze schandpaal die symbolisch de laatste letter aanwijst van het Hebreeuwse alfabet – verleent Jezus aan de hele Schrift zijn voltooiing, door op deze wijze de verlossing van de mens, verborgen in de 22 boeken van het Oude Testament, aan te duiden. Zijn kruis is de enige universele sleutel. Door dit sacrament van het kruis verenigt hij de twee testamenten in één leerstellig geheel, en vermengt hij de oude verordeningen met de genade van het Evangelie.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1